/
/
/

Chính sách đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực

  • Dựa trên định hướng phát triển của Công ty
  • Phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp
  • Phù hợp với từng cá nhân
  • Công bằng – Minh bạch – Gắn kết – Hiệu quả
  • Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm

Công ty có chính sách phát triển Nguồn Nhân Lực thông qua công tác đào tạo kỹ năng – chuyên môn trong suốt quá trình làm việc. Mục đích:

+ Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công việc, đảm nhận vị trí nân cao nghiệm vụ phù hợp trong doanh nghiệp.
+ Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến.
+ Khuyến khích, động viên nhân viên, thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
+ Đào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của CNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty